anbi

Stichting Time Out heeft een erkende ANBI status. 

Algemene gegevens

Naam instelling: Stichting Time Out
RSIN/fiscaal nummer: 859086197
Contactgegevens: Frederiek Voskens (algemeen directeur), frederiek@timeoutlab.nu
Adres: Nieuwendammerstraat 2 C, 1023AD Amsterdam

 

Doelstelling 

Het bevorderen van zelfregie, zelfrespect en zelfredzaamheid van jongeren (tussen de 18 en 35 jaar), en van de onderlinge dialoog over het (psychische) welzijn van jongeren door het ondersteunen en initiëren van interactieve concepten en projecten.

organisatie

De Stichting is in het najaar van 2018 opgericht en heeft een Raad van Toezicht en een dagelijks bestuur met een directeur-bestuurder. Daarnaast heeft de stichting een Raad van Advies. We werken conform de Governance Code Cultuur www.governancecodecultuur.nl .
BTW nr. NL 8590.86.197.B.01 en KvK nr. 72366087 De bankrekening van de stichting loopt bij de Triodos bank.

Missie en visie

Met onze stichting gaan wij de komende tijd jonge mensen (18-35) aansporen de gezondste versie van zichzelf te zijn. Dat doen wij door originele projecten te bedenken en uit te voeren die inzetten op het bevorderen van zelfregie, zelfrespect, zelfredzaamheid en de weerbaarheid van jongeren. De Time Out Tournee is ons eerste project. De projecten die wij realiseren zijn uiteindelijk niet alleen voor jongeren zelf, maar voor het – preventief – gezond houden van heel Nederland. Wij vinden het belangrijk om op een onderzoekende, oordeelloze manier in de actiemodus te staan, om positief, open, ondernemend en oplossingsgericht te zijn. Uitproberen is beter dan stilstaan. Wij geloven dat met elkaar praten en actief nadenken over oplossingen helpt. De dialoog aangaan om erger te voorkomen. Deze visie kenmerkt ons als organisatie en kenmerkt ook onze projecten. Wij willen èn landelijk draagvlak creëren èn een zo breed mogelijke financieringsmix hebben om onze projecten te realiseren. Zoals met onze netwerkpartners zoals ISO, LSVB, LKvV, CNV Jongeren, MINDYoung en PodiumT, die geloven in dezelfde missie en dezelfde werkhouding hebben; niet over maar mét de doelgroep in gesprek gaan en ook (financieel) willen bijdragen.

Dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur van de stichting Time Out is begonnen in handen van Simone van Bennekom als algemeen directeur. Zij heeft vanaf het begin in de TIME OUT! voorstelling gespeeld en is daardoor inmiddels drie jaar nauw betrokken bij de thematiek. Na haar theateropleiding, studeerde zij economie aan de Erasmus Universiteit en heeft zij als consultant gewerkt. Tevens is zij als zzp-er actief als Business Developer.

Sinds 1 juli 2019 zijn haar taken vanwege zwangerschap overgenomen door Frederiek Voskens. Frederiek is bedenker van het concept ‘Time Out’ en vanaf 2014 als initiatiefnemer een belangrijke sleutelfiguur met een groot en warm netwerk. Als algemeen directeur van de stichting heeft ze de algemene dagelijkse leiding, draagt ze zorg voor zowel de creatieve als de zakelijke koers en is ze het gezicht van de stichting naar de buitenwereld. Dit doet zij in nauwe samenwerking met zakelijk leider Markell Helmann. Markell is tevens producent van de Time Out Tournee.

Raad van toezicht

Marise Voskens – Voorzitter Raad van Toezicht
Marise heeft een enorme staat van dienst op topmanagement niveau en in diverse besturen in zowel de culturele als maatschappelijke sector. Zij werkte onder andere in commerciële en internationale management functies bij ABN AMRO en Rabobank en was vanaf 2003 (kanton)rechter in Haarlem en vanaf 2007 in Amsterdam. Sinds 2016 is Marise voorzitter van de Raad van Toezicht van de Universiteit van Amsterdam. Ook is zij voorzitter van de Raad van Toezicht van de VPRO en van onder meer de culturele stichtingen ID Tonen en Flamenco Biënnale.
De Raad van Toezicht van Stichting TIme Out bestaat verder uit jonge gedreven leden. In het komende jaar volgt een kleine uitbreiding van het ledental, waarna ook de voorzittershamer in jongere handen wordt gelegd..

“Geleidelijk ontstaat het maatschappelijk besef dat de prestatiedruk voor jongeren steeds groter wordt en voor een aantal van hen te groot. Met bovenmatige stress, burn-out en ook depressie tot gevolg. Media en enkele gezaghebbende instanties schrijven en informeren er inmiddels over, maar vanaf een – theoretische – afstand. De kern van het probleem wordt niet geadresseerd, en een oplossingsrichting evenmin. Wat verder ontbreekt is de inbreng van de jongeren zelf (studenten, jonge professionals, scholieren). Cruciaal is dat zij hun positie opeisen, verantwoordelijkheid nemen en hun stem laten horen in het onderkennen en benoemen van de problematiek en, in het vinden en wegnemen van oorzaken. Het gaat nog te veel ‘over’ jongeren, maar het fenomeen moet nu juist door en voor jongeren in kaart worden gebracht, inzichtelijk worden gemaakt en tot concrete oplossingen leiden. Ook op individueel niveau.
Het maatschappelijk effect van een uitval op jonge leeftijd is groot. Het vertraagt de educatie en ontwikkeling in een belangrijke levensfase en maakt dat een deel van de jongeren gedurende lange(re) tijd niet maatschappelijk/economisch productief is. Indien niet goed opgevangen en behandeld kan het tot negatieve effecten op het functioneren in de toekomst leiden. Laten we voorkomen dat een deel van de jongere generaties voortijdig opbrandt. Het gaat om hun functioneren en hun toekomst en daarmee ook die van ons allemaal.
Stichting Time Out wil voor, door en met de jongeren de problematiek handen en voeten geven. Ik heb er alle vertrouwen in dat de stichting met haar bevlogen en capabele team daar richting en concrete invulling aan kan geven.”

Marise Voskens – Voorzitter RvT

Floris van Haarlem
Floris werkt als Commercial Consultant bij TOS, een maritieme service provider in de Rotterdamse haven. Zijn passie ligt bij de maritieme sector en de luchtvaart. Naast acquisitie- en relatiebeheer is hij goed met cijfers. Door zelfopgelegde druk, of druk van buitenaf, ziet hij steeds meer jonge mensen in de knoop komen. Een verandering van perspectief kan deze druk transformeren. Maar hoe gaat dat dan? En hoe ziet zo’n nieuw perspectief er dan uit? Dat perspectief is voor iedereen anders en dat maakt de zoektocht juist zo interessant. 

Eerlijk is eerlijk: in zijn studententijd was hij waarschijnlijk nooit naar één van onze voorstellingen komen kijken. In zijn eigen woorden is die keuze ook makkelijk gemaakt als je niet zo “toneelerig” bent!  Nu is dat wel anders: Floris ziet de voorstellingen van Time Out als een spiegel, waar iedereen iets anders in ziet en uit kan meenemen. Misschien is het een feest van herkenning, een geweldige eye opener of gewoon een leuke & leerzame avond. Hoe dan ook wil Floris zich ervoor inzetten om zoveel mogelijk mensen met Time Out kennis te laten maken!

Pim van Dijk
Sinds december 2018 werkt Pim als arts-assistent chirurgie in het OLVG-West in Amsterdam. De afgelopen jaren combineerde zij haar studie geneeskunde met een promotietraject en verschillende bestuurlijke functies. Veel schotels die in de lucht gehouden moeten worden vragen om óók nog een leuk leven met vrienden en familie.

Toenemend ziet Pim leeftijdsgenoten die door de stijgende prestatie- en werkdruk ziek worden, tijdelijk uitvallen of zelfs langdurig uit de roulatie zijn. Waar je als arts onder ede belooft om zo goed mogelijk voor de gezondheid van anderen te zorgen, blijkt er in de praktijk maar weinig ruimte om aan de eigen gezondheid te denken. Met stichting Time Out gaat Pim zich inzetten om het onderwerp ‘stress’ bespreekbaar te maken en leeftijdsgenoten uit te nodigen om in actie te komen hoe je zelf aan het roer blijft staan van je eigen leven.

Servaas Voskens
Servaas is extern notulist en secretaris van de RvT. Hij  studeert commercieel economie aan de HU in Utrecht. Servaas herkent de druk om te presteren en de druk te voldoen aan de sociale normen die jongeren elkaar onderling opleggen. Over social media zegt hij: “Handig en tegelijkertijd ongelooflijk kut dat het er isHet betekent altijd aanstaan, altijd bereikbaar zijn” Hij hecht waarde aan het zijn wie je bent en het maken van eigen keuzes. Muziek, theater en sport zijn daarin heel belangrijk voor hem. Bij de stichting Time Out hoopt Servaas een frisse, jonge blik te geven op dit probleem, gebaseerd op eigen waarnemingen.

Beloningsbeleid

Stichting Time Out werkt uitsluitend met opdrachtnemers. Alle opdrachtnemers krijgen een marktconforme vergoeding, rekening houdend met de beperkte budgetten. De leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

Financiële verantwoording

Vanaf  2019 wordt er een jaarverslag opgemaakt. Het jaarverslag over 2019 is hier te vinden.

Raad van advies

Rutger Jan van der Gaag
Professor Emeritus Hoogleraar kinder- en jeugdpsychiatrie en plaatsvervangend Rector
aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Daarnaast was hij onder meer voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie. Bestuurslid van de European Psychiatric Association, was tevens voorzitter van de KNMG en is zeer actief als bestuurder en dienstbaar lid van
vele maatschappelijke, veelal ggz georiënteerde stichtingen en initiatieven zoals bijvoorbeeld Stichting Papageno.
De Raad van Advies zal aangevuld worden met een diverse groep van mensen met naam, netwerk en werkelijk tijd om de jonge mensen te adviseren waar nodig.

“Jonge professionals hebben in toenemende mate moeite met het combineren van werk en privé. De werkdruk is overal sterk toegenomen. Het gevolg is een even indruk- als zorgwekkende ontwikkeling. Tijd voor een Time Out om te reflecteren over hoe deze ontwikkeling om te buigen: zowel bij alle betrokkenen als in de werkorganisaties. Time Out Tournee is een boeiend initiatief waar jonge professionals zelf het initiatief nemen om met elkaar en hun senioren in gesprek te gaan en het onderwerp “burn-out” bespreekbaar te maken. Hopelijk zal dit ertoe leiden dat tekenen van burn- out sneller herkend zullen worden bij alle partijen en een mentaliteit verandering ingezet kan worden: van thuis blijven wordt je niet beter. Burnout preventie en behandeling moeten op de werkvloer plaatsvinden! Een hoopvolle ontwikkeling en uitdaging voor ons allen.“

Prof. dr. Rutger Jan van der Gaag – Raad van Advies